Oferta KA „Arka”

Oferta Klubu wynika z postanowień statutu naszej organizacji. 

 

STATUT

Stowarzyszenia Klub Abstynenta „ARKA”

(wyciąg)

 

 

§ 4

1. Stowarzyszenie jest powołane do niesienia wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym, osobom po przebytym leczeniu szpitalnym i osobom współuzależnionym.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy – ludzi dobrej woli.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania.

§ 8

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1) niesienie wszelkiej pomocy uzależnionym osobom, współuzależnionym i ofiarom przemocy,

2) zjednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych do udzielenia społecznej pomocy potrzebującym jej, ludziom o których mowa w pkt.1.

§ 9

1. Stowarzyszenie stosuje następujące środki działania:

1) organizuje nowe formy kontaktu terapeutycznego osobom po przebytym leczeniu szpitalnym. Umożliwia chorym nawiązanie różnych kontaktów spoza środowiska Stowarzyszenia,

2) szerzenie informacji w różnych grupach społecznych, celem uwrażliwienia ludzi na problemy uzależnionych (seminaria, konferencje),

3) inicjowanie społecznych akcji przeciwalkoholowych, poprzez współdziałanie ze środkami masowego przekazu (prasa TV, radio); własne wydawnictwo, mające na celu uświadomienie społeczeństwu problematyki, dotyczącej uzależnienia od alkoholu i innych uzależnień,

4) zbieranie środków finansowych dla realizacji celów Stowarzyszenia, poprzez organizowanie imprez artystycznych i akcji charytatywnych,

5) tworzenie i organizowanie pracy kółek, sekcji różnych form zainteresowania, dla osób uzależnionych, osób współuzależnionych (np. sekcja brydżowa, geograficzna, filatelistyczna, turystyczna, sportowa itd.,

6) badania ankietowe alkoholizmu jako choroby, jej skutków oraz opracowanie i publikowanie danych z tych badań,

7) prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania „Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi”,

8) występowanie do organów administracji samorządowej z wnioskami w sprawie podejmowania działań zmierzających do zwalczania alkoholizmu,

9) współuczestnictwo w organizowaniu obozów terapeutycznych dla uzależnionych i ich rodzin,

10) współpraca z Przychodnią Rejonową w Strzegomiu, Pełnomocnikiem Burmistrza Strzegomia ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisją ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pełnomocnikami innych gmin w tym zakresie, odpowiednimi placówkami Służby Zdrowia i Opieki Społecznej – krajowymi i zagranicznymi, zajmującymi się etiopatologią, leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu.